Prezentarea școlii

Bun venit la noi la școală! 

          Școala Gimnazială ,, Oprea Iorgulescu „, nume de referință în învățământul câmpulungean- imaginea unei scoli cu rezultate remarcabile.

           Suntem o unitate de învățământ cu tradiție, înființată în 1669.

          Câmpulungul Muscelului, al cărui nume are un ecou îndepărtat in hrisoavele ţării, adaugă la faima lui de veche si trainică cetate de scaun şi pe acela de a fi adăpostit pe meleagurile sale, prima şcoală de slovă românească. La 10 mai 1669, domnitorul Ţării Românesti, Antonie-Vodă din Popeşti (1669-1672), infiinţează la Câmpulung prima școală din Ţara Româneasca.
Şcoala s-a ridicat pe terenul cumpărat în anul 1669 de Radu Năsturel, mare logofăt în cancelaria domnitorului Antonie Vodă, de la Stroe Leurdeanu din Goleşti, loc aflat lângă piaţa de atunci a oraşului(astăzi terenul este ocupat de casele familiei Berechet si de toate clădirile ce se văd pe prelungirea străzii Negru Vodă, spre sud şi pe strada I.L.Caragiale până la intersecţia acesteia, în Tabaci,  cu strada Constantin Brâncoveanu).
Astăzi, oraşul Câmpulung Muscel se poate mândri cu faptul că aici a fost intemeiată cea mai veche şcoală domnească(Bucureştiul, tocmai după 11 ani, adică în 1680, a fost înzestrat de domnitorul Şerban Cantacuzino cu şcoala de la Sf. Sava)
Oficialităţile oraşului vor construi un local nou, “în dosul caselor cluceresei Eliotina, situat în centrul oraşului(unde se află astăzi Şcoala Gimnaziala “Oprea D. Iorgulescu”)
La 8 septembrie 1836 s-a săvârşit  serbarea de inaugurare a noului local, iar în 1871, şcoala fiind neîncăpătoare, s-a mai adăugat la corpul clădirii o prelungire  pentru o clasă şi o cancelarie.
1864 şcoala a luat numele de “Şcoala de băieţi nr.1
După 90 de ani de folosinţă, vechiul local insalubru a fost demolat în 1926. S-a alcătuit un Comitet de iniţiativă, avându-l ca presedinte pe filantropul Oprea D. Iorgulescu care a finantat construcţia noii şcoli. Acelaşi “om de inimă şi iubitor al copiilor “ a lasat prin testamentul Nr1 89 din 5 martie 1934 “intreaga avere mobilă si imobilă, care va rămane la incetarea din viaţă … Fundaţiei Oprea D. Iorgulescu, Şcoala Primară de baieţi Nr.1 si Şcoala Primară de fete Nr.2 “
În noul local, dat in folosinţă în 1929, pe lângă Şcoala Primară de băieti Nr.1, a functionat  si Şcoala Primară de fete Nr.2,  ce luase fiinţă in 1869.
În toamna anului 1989 a început construcţia unui nou corp de şcoală, pe aripa de sud-vest, finalizat în anul 1993.
Şcoala Gimnazială “Oprea D. Iorgulescu” se mândreşte cu faptul că din rândul elevilor  ei s-au ridicat oameni de o deosebită valoare printre care amintim: C.D. Aricescu, istoricul şi poetul revoluţionar de la 1848; prof. dr. Ion Nanu Muscel;  poetul Dimitrie Nanu; medicul şi scriitorul Gheorghe Ulieru; Alexandru Muşatescu, profesor, decan al baroului de avocaţi Muscel, primar al oraşului; Dumitru Ionescu Berechet, arhitectul şcolii şi al altor clădiri din ţară şi străinătate; pictorul Ion Negulici; Ion Barbu (Dan Barbilian).

        Încărcată de istorie și cu o arhitectură deosebită, clădirea școlii face parte alături de alte edificii culturale din municipiul Câmpulung, din patrimoniul național. Acest lucru ne onorează și în același timp ne obligă să ducem mai departe renumele câștigat de oamenii de cultură, foști profesori și elevi ai școlii înscriși cu litere de aur în Cartea de onoare a școlii noastre.

       Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu” , având ca domeniu de activitate învățământ primar și gimnazial, urmărește formarea personalității autonome și creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală și de formare de aptitudini și abilități profesionale , antreprenoriale, care să le permită elevilor înscrierea la treapta superioara de școlarizare corespunzătoare acestor aptitudini, care să le asigure în viitorul imediat accederea în învățământul superior sau realizarea propriei afaceri.

       Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate , în acord cu nevoile comunității și ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenților de azi, viitori cetățeni activi , deplin constienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană.

      Școala Gimnazială ,,Oprea Iorgulescu” urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învățământ modern .

      În prezent, școala are două clădiri .

       Cele două corpuri cuprind 14 săli de clasă , un laborator de informatică , avem conectare la internet , retea de calculatoare , laptop-uri, videoproiectoare ,tablă interactivă SmartBoard, cabinet de consiliere școlara și logopedie, cabinet medical, centrală termică proprie, teren de sport , sală de sport, bibliotecă cu 10 708 volume.

      Am fost o istorie, am crescut cu timpul în toate componentele – îndeosebi cele valorice.

      Suntem o şcoală performantă .

      Vom fi viitorul aşa cum îl visam, vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia bunului simţ şi a dorinţei de foarte bine.

     Ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţământ .

 

Structura anului școlar 2017-2018

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ORDIN
privind structura anului şcolar 2017—2018
în temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, în temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Anul şcolar 2017—2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie
în data de 25 mai 2018;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie în data de 8 iunie 2018;
c) pentru clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata
cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de
învăţământ în vigoare;
e) pentru învăţământul special — clasele a IX-a—a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,
durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera
tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ
organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea
vacanţelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită
prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Art. 2. — Anul şcolar 2017—2018 începe pe data de
I septembrie 2017, se încheie pe data de 31 august 2018 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017—2 februarie 2018.
Cursuri — luni, 11 septembrie 2017 — vineri, 22 decembrie 2017
În perioada 28 octombrie—5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul
preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă — sâmbătă, 23 decembrie 2017 — duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri — luni, 15 ianuarie 2018 — vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială — sâmbătă, 3 februarie 2018 — duminică, 11 februarie 2018
Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018—15 iunie 2018
Cursuri — luni, 12 februarie 2018 — vineri, 30 martie 2018
Vacanţa de primăvară — sâmbătă, 31 martie 2018 — marţi, 10 aprilie 2018
Cursuri — miercuri, 11 aprilie 2018 — vineri, 15 iunie 2018
Vacanţa de vară — sâmbătă, 16 iunie 2018 — duminică, 9 septembrie 2018
Art. 3. — În zilele libere prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează
cursuri.
Art. 4. — Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5
octombrie — Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie — Ziua învăţătorului.
Art. 5. — (1) Programul naţional „Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 2 octombrie 2017—31 mai
2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de
învăţământ.
(2) Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada lucrărilor scrise
semestriale/tezelor.
Art. 6. — Lucrările scrise semestriale/tezele se susţin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei
şcolare cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.
Art. 7. — Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de
primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.
Art. 8. — (1) în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi
de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al
părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării
unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să
participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naţionale: evaluarea naţională a absolvenţilor clasei a
VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor profesionale, examenele de
atestare a competenţelor, examenele de absolvire.
(4) Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii,
intemperii, calamităţi naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.
Art. 9. — Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de
certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-
a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naţionale.
Art. 10. — Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi,
Direcţia generală management preuniversitar, inspectoratele şcolare, precum şi conducerile unităţilor de
învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Pavel Năstase
Bucureşti, 24 februarie 2017.
Nr. 3.382.

descărcați aici structura anului școlar 2017-2018.